Nepremičninsko pravo in gradbene pogodbe

Gradbene pogodbe so posebno področje, polno pasti, tako za naročnike in investitorje kot tudi za gradbena podjetja, obrtnike,… Ne samo, da vsak udeleženec potrebuje pomoč, da se sestavi natančna in poštena pogodba, ampak potrebuje pomoč tudi pri ugotavljanju kakovosti, nadzoru, zavarovanjih, garancijah,…

  • Sestavljamo pogodbe in svetujemo pri sklepanju prodajnih, darilnih, najemnih, menjalnih in drugih pogodb glede nepremičnin,
  • svetujemo in pomagamo pri pridobitvi gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri sklepanju pogodb s projektantskimi podjetji in gradbenimi izvajalci,
  • zastopamo stranke v postopkih za varstvo lastninske pravice in služnosti,
  • zastopamo stranke v posestnih in mejnih sporih,
  • strankam svetujemo pri delitvi nepremičnin,
  • svetujemo in zastopamo v stanovanjskih, najemnih in drugih razmerjih,
  • sestavljamo pogodbe o ustanovitvi hipoteke,
  • svetujemo pri vzpostavitvi etažne lastnine ter pripravimo načrt etažne lastnine, akt o preoblikovanju solastnine v etažno lastnino in sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij,
  • pripravimo dokumentacijo in predlagamo vpise pravic v zemljiško knjigo,
  • svetujemo in zastopamo stranke v zemljiškoknjižnih postopkih.